รอสักครู่...

ใบรับรองคุณภาพการผลิตข้าวของ บริษัท วรรณภพ จำกัด

ข้าวสารบรรจุถุงของ บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีเยี่ยม สะอาด อร่อย ทำให้บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพ มาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆ อาทิ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GHPs และ FDA.

คุณภาพไทยแลนด์ (TTM)

คุณภาพไทยแลนด์ (TTM)

Thailand Trust Mark คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้า และการบริการของไทยที่ได้รับรองจาก TTM จะเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นTTM ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้

ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน

ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน

เพื่อแสดงว่า บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ซีเอสอาร์ (CSR)

ซีเอสอาร์ (CSR)

CSR-DIW คือ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินกิจกรรมด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ที่จะต้องเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับขีดความสามารถของโรงงานเอง

ฮาลาล (HALAL)

อาหาร เครื่อง ดื่ม หรือสิ่งเจือปนที่ไม่ขัดกับบัญญัติของหลักศาสนาอิสลาม

เอชเอซีซีพี (HACCP)

เอชเอซีซีพี (HACCP)

HACCP เป็นมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร เป็นระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม จัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย 3 ด้าน ได้แก่ อันตรายทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ อันอาจมีผลกระทบต่ออาหาร

จีเอชพี (GHPs)

จีเอชพี (GHPs)

GHPs หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือโคเด็กซ์(Codex) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GHPs เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

ไอเอสโอ 9001 (ISO 9001)

ไอเอสโอ 9001 (ISO 9001)

ข้าวสารบรรจุถุงของ บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีเยี่ยม สะอาด อร่อย ทำให้บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆ อาทิ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ FDA.

ไอเอสโอ 22000 (ISO 22000)

ไอเอสโอ 22000 (ISO 22000)

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 22000 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เอฟเอสเอสซี 22000 (FSSC 22000)

เอฟเอสเอสซี 22000 (FSSC 22000)

FSSC 22000 คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร โดยรวมมาตรฐาน ISO 22000 หรือ Food Safety Management System กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 ไว้ด้วยกัน จึงสามารถนำไปใช้ในการรับรองมาตรฐานอาหารได้

ทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออก

ทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออก

บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า กระทรวงพานิชย์

องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา

องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา

USFDA คือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง คอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน

เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยจากกรมการค้าต่างประเทศ

องค์การอาหารและยาของประเทศไทย (อย.)

องค์การอาหารและยาของประเทศไทย (อย.)

บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เป็นสมาชิกหอการค้าไทย

เป็นสมาชิกหอการค้าไทย

บริษัท วรรณภพ จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าไทย

ขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร

ขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร

บริษัท วรรณภพ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร