รอสักครู่...

+66(0) 2805-3356

การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เรามีห้องแล็บและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทั้งทางกายภาพ ทางเคมี พันธุกรรม และประสาทสัมผัส ก่อนรับข้าวเข้าโรงงานทุกครั้ง

การทดสอบด้านกายภาพ

การทดสอบลักษณะเมล็ดข้าว:

การทดสอบลักษณะเมล็ดข้าว:

เป็นหนึ่งในการทดสอบในคู่มือมาตรฐานการทดสอบข้าว


การทดสอบความสะอาดของข้าว:

การทดสอบความสะอาดของข้าว:

ข้าวทุกเมล็ดต้องผ่านการทำความสะอาดตามมาตรฐานการทดสอบข้าว


การทดสอบความชื้น:

การทดสอบความชื้น:

ข้าวที่เรารับซื้อจะต้องมีความชื้นไม่เกิน 14% เพื่อให้ได้ซึ่งคุณสมบัติตามมาตรฐานส่งออก ซึ่งจะปลอดภัยในการเก็บรักษา


การทดสอบความขาวของเมล็ดข้าว:

การทดสอบความขาวของเมล็ดข้าว:

ด้วยเครื่องมือมาตรฐานเพื่อการตรวจสอบค่าความขาวอย่างถูกต้องและแม่นยำตามความต้องการของลูกค้า


การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว:

การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว:

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างข้าวแล้วนำมาทดสอบด้วยวิธีการหาค่าปริมาณอมิโลสในเมล็ดข้าว

การทดสอบทางเคมี

การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว:

การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว:

ใช้วิธีการทดสอบโดยการหยดสารละลายไอโอดีนลงไปและทดสอบการหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่างหรือเรียกอีกอย่างว่าการย้อมสี


การทดสอบความสดของข้าว:

การทดสอบความสดของข้าว:

โดยการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง หลังทำปฎิกิริยากับสารเคมี เพื่อให้ได้ข้าวใหม่ที่มีคุณภาพ

การทดสอบพันธุกรรม

การทดสอบพันธุกรรม:

การทดสอบพันธุกรรม:

โดยการส่งข้าวไปทดสอบที่ศูนย์ปฎิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี โดยใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง ใช้ในการตรวจยืนยันว่าเป็นพันธ์ข้าวหอมมะลิแท้ และปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม (GMO Free)

การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส

การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส:

การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส:

เราสามารถทดสอบโดยการดูลักษณะของเมล็ดข้าวเมื่อหุงสุก สังเกตความขึ้นหม้อของข้าว กลิ่น รวมไปถึงการชิมรสชาติและความนุ่มของข้าว

  • ลักษณะ
  • กลิ่น
  • ปริมาณ
  • รสชาติ
  • ความนุ่ม