รอสักครู่...

โทรหาเรา +66(0) 2805-3356

          เนื่องด้วย บริษัท วรรณภพ จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกข้าวสาร และสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภคไปยังกลุ่มประเทศ South Pacific อีกทั้งยังมีหลายสาขาอยู่ในต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานธุรกิจ และกลุ่มสินค้าที่จะทำการส่งออกเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงาน ดังนี้

ลำดับ รายละเอียด ตำแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน
1Personal Assistance to President1ประเทศปาปัวนิวกินี
2ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำที่เลย์)1ประเทศปาปัวนิวกินี
3ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้
- สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีกระบวนการคิดเชิงเหตุผล รวมทั้งความสามรถในการเจรจาต่อรอง
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Word / Excel / Power Point / Internet ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้
- ดูแลงานด้านการตลาดทั้งระบบ
1ประเทศปาปัวนิวกินี
4Graphic Designer ( ประจำประเทศปาปัว )
- เพศชาย/หญิง
- ไม่จำกัดวุฒิการศีกษา ขอให้มีความสามารถหรือประสบการณ์ด้านดีไซน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Program Illustrator, Photoshop ได้ดีและสามารถทำ Planogram ได้
- สามารถออกแบบ หรือทำโปรแกรมเกี่ยวกับ 3D ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Mock Up และการดูแล ควบคุมเครื่องพิมพ์ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลเครื่อง Opset ป้ายโฆษณามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**กรุณาแนบผลงานเป็น PDF File เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยน่ะครับ**
1ประเทศปาปัวนิวกินี
5ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / การเงิน
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 5 ปี และสามารถปิดงบได้
- มีภาวะในการเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ เป็นคนมีเหตุผล คิดในเชิงบวก
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความสามารถในการวางแผนงานที่ดี และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Word / Excel / Power Point / Internet
- สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้
2ประเทศปาปัวนิวกินี
6ส่งใบสมัครล่วงหน้า ไม่ระบุตำแหน่ง(Pre-application)
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
- มีประสบการณ์ด้านที่ต้องการสมัคร
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ ในการทำงานสูง ขยัน อดทนภายใต้แรงกดดัน
- กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครท้ายชื่อตำแหน่ง
1Office กรุงเทพฯ

สวัสดิการพนักงานบริษัท วรรณภพในประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯและโรงงานอยุธยา

 1. ตรวจสุขภาพประจำปี
 2. การประกันชีวิต (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. สิทธิได้รับอัตราค่ารักษาพยาบาลพิเศษ(เจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกันเมื่อส่งตัวเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นๆในครอบครัว เข้ารักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทภายใต้การส่งตัวของบริษัท)
 5. เงินโบนัสประจำปี
 6. หอพักเจ้าหน้าที่ (สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาจากบริษัทเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
 7. กองทุนประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
 8. สิทธิการยืมนิตยสาร หนังสือวิชาการ หนังสือทั่วไป การ์ตูน DVD หนัง
 9. เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ สวัสดิการเงินทุนกู้-ยืม 0%
 10. สัมมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปีหรือการจัดเลี้ยงประจำปีหรือการแข่งขันกีฬาประจำปี
 11. สิทธิการซื้อสินค้าของบริษัทเช่น เจ้าหน้าที่มีสิทธิในการซื้อข้าวสารของบริษัทในราคาเจ้าหน้าที่ในแต่ละเดือนๆ ละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 12. เจ้าหน้าที่จะได้รับ ค่าน้ำมัน /ค่าสึกหรอ(ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 13. รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น
 14. รางวัลทำงานนาน (ทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป)
 15. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ ได้แก่ เงินแสดงความยินดีงานมงคลสมรส งานบวช เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติภัยต่างๆ รายละ 2,000 บาท ส่วนเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพเจ้าหน้าที่หรือบิดา ,มารดาหรือสามี,ภรรยาหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่กรรม รายละ 4,000 บาท (เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง)
 16. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตฟรี ปีละ 1 ตัว
 17. กองทุนเงินทดแทน
 18. ข้าวเปล่าฟรี และซื้อกับข้าวในราคาเจ้าหน้าที่
 19. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ที่พัก(โรงแรม)เบิกได้ตามเรทที่บริษัทกำหนด(กรณีได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เท่านั้น)
 20. การเปิดอบรมสอนภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์ (โดยเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติโดยตรง เฉพาะระดับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอนุมัติเข้าฝึกอบรม)
 21. การฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชั้นนำ (เฉพาะบางตำแหน่งและจะพิจารณาตามความเหมาะสม)
 22. สวัสดิการอื่นๆ (บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่)
 23. ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก (ตามเงื่อนไขของบริษัท และตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)
 24. สิทธิการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก ธอส. สำหรับพนักงานของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมส่วนบุคคลเพื่อบ้านและที่พัก ในการรีไฟแนนซ์ เงินกู้เพื่อซื้อบ้านและที่พักใหม่ และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ้าน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าลูกค้าทั่วไปของ ธอส.
 25. สิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษจากธนาคารออมสินสำหรับพนักงานบริษัทฯ

สวัสดิการของพนักงานที่ทำงานสาขาต่างประเทศ

 1. การประกันชีวิตเสียชีวิตในทุกกรณี วงเงิน 50,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
 2. ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร วงเงิน 50,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
 3. ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก (ตามเงื่อนไขของบริษัท และตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)
 4. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
 5. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ. ประเทศปาปัวนิวกินี ให้แก่พนักงาน
 6. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินกองทุนประกันสังคม ณ ประเทศปาปัวนิวกินีให้แก่พนักงาน (NASFUND 10%)
 7. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 8. วันพักร้อน 30 วัน
 9. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทำ Work Permit และการขอใบรับรองจากหน่วยงานราชการทุกแห่ง มูลค่าประมาณ 200,000 บาท
 10. บริการโอนเงินเข้าบัญชีตามความต้องการของพนักงานไม่เกิน 4 บัญชี (พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอน)
 11. บริษัทเตรียมที่พักอาศัย, ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทมีระบบกล้อง CCTV
 12. แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก, ซักรีดเสื้อผ้า และพนักงานขับรถ (กรณีที่พนักงานมีใบขับขี่ของประเทศปาปัวนิวกินี สามารถทำการขอยืมรถใช้งานได้ ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท)
 13. ที่พัก ในห้องพักประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ , แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น, TV, ตู้เย็น ,เครื่องเล่น DVD , Internet,โทรศัพท์, Cable TV, ไมโครเวฟ
 14. มีสิ่งบันเทิงและนันทนาการ เช่น
  • สิทธิการยืมนิตยสาร, หนังสือวิชาการ, หนังสือทั่วไป, การ์ตูน, DVD ภาพยนต์ และ ละคร มีการอัพเดตและส่งทุกๆ เดือน
  • เกมส์ : Wii-Nintendo, PS2
  • กีฬา : บาสเกตบอล, ปิงปอง, Gym, เซาว์น่า, กระสอบทราย นวม การ์ด, ตระกร้อ
 15. อาหารและ ของหวาน 3 มื้อ (ไทย,จีน,ยุโรป)
 16. บริษัทจัดเตรียม Notebook ให้ 1 เครื่องเพื่อไว้ทำงาน (ทรัพย์สินของบริษัท)
 17. บริการจัดส่งของใช้ส่วนตัวของพนักงาน อ้างถึงบันทึกข้อตกลง PU004/2012
 18. การจัดเลี้ยงประจำปีหรือการแข่งขันกีฬาประจำปี (พนักงานทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
 19. กองทุนเงินทดแทน
 20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 21. เงินโบนัส (ตามผลประกอบการของกิจการและเงื่อนไขในคู่มือระเบียบบริษัทฯเท่านั้น)
 22. ตรวจสุขภาพประจำปี ณ.โรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมหรือโรงพยาบาลที่บริษัทกำหนด
 23. สิทธิได้รับอัตราค่ารักษาพยาบาลพิเศษในประเทศไทย (พนักงานทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน เมื่อส่งพนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว เข้ารักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทภายใต้การส่งตัวของบริษัท เช่น โรงพยาบาลไท 3 เป็นต้น)
 24. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่ารักษาพยาบาล 100% ในต่างประเทศ
 25. เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ สวัสดิการเงินทุนกู้-ยืม 0%
 26. การฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชั้นนำ (เฉพาะบางตำแหน่งและจะพิจารณาตามความเหมาะสม)
 27. สิทธิการซื้อสินค้าของบริษัท เช่น พนักงานมีสิทธิในการซื้อข้าวสารของบริษัทในราคาพนักงานในแต่ละเดือน ๆ ละไม่เกิน 20 กิโลกรัม (พนักงานทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
 28. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ ได้แก่ เงินแสดงความยินดีงานงานมงคลสมรส เงินแสดงความยินดีคลองบุตร เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติภัยต่างๆ เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีบิดา-มารดา, สามี-ภรรยาและบุตรของพนักงานถึงแก่กรรม
 29. สวัสดิการอื่นๆ (บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่)

หมายเหตุ บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจของกิจการ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 2. Transcript / ใบปริญญา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม การฝึกงาน หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น

วิธีการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ผ่านทางเวปไซต์โดยคลิกที่คำว่า Apply พร้อมกรอกรายละเอียดของผู้สมัคร

2. Download ใบสมัครงาน พร้อมทั้งส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ดังนี้

 1. อีเมล์  มาที่ hr@wonnapob.com
 2. แฟ็กซ์ มาที่ 0-2805-3357
 3. ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท วรรณภพ จำกัด เลขที่ 129/38 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิณห์นิชา หาญภักดี, คุณกัมปนาท กุลนอก(ฝ่ายบุคคล) สำนักงานใหญ่กรุุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์:
0-2805-3356, 0-2805-3230-1, 0-2805-4542 ต่อ 427, 428
แฟ็กซ์. 0-2805-3357
อาคารสำนักงานปัจจุบัน: อาคารอยู่ติดถนนพุทธมณฑลสาย2 และติดธนาคารไทยพานิชย์สาขาพุทธมณฑลสาย2
สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 100 เมตร: ธนาคารไทยพานิชย์, โลตัสเอ็กซ์เพรส, ร้านอาหารบ้านส้มตำ, ร้าน iCake, ปั๊มแก๊ส LPG
สถานที่อื่นๆ ในรัสมี 1 กม: ห้างสรรพสินค้า The Mall บางแค, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
การเดินทางด้วยรถประจำทาง: 123, 101, 7ก, ปอ.183

สำนักงานใหญ่กรุุงเทพฯ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ปัจจุบัน
สำนักงานใหญ่กรุุงเทพฯ แห่งใหม่กำลังสร้าง สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ แห่งใหม่กำลังสร้าง
ฝ่ายบุคคล สำนักงานสาขา อยุธยา
เบอร์โทรศัพท์:
0-3526-7101, 0-3526-7158, 0-3526-7159 ต่อ 707
แฟ็กซ์: 0-3526-7102
อีเมล์: hr@wonnapob.com
เวปไซต์: www.wonnapob.com