รอสักครู่...

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท วรรณภพ จำกัด ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก มีความมุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านต่างๆที่เกิดจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน

บริษัทฯจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปฎิบัติสอดคล้องตามกฏหมาย ตอบแทนสังคมโดยการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ ความสามารถในการดำรงค์ชีพดูแลรับผิดชอบครอบครัว รวมถึงสนับสนุน การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเป็นพลเมืองที่มีจริยธรรมสูงและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม

บริษัทกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจไว้หลายประการ CSR หรือความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัทเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนใกล้เคียงที่ทรัพย์สินของบริษัทตั้งอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัท จึงได้ กำหนดแนวทางและหลักในการทำงาน และข้อควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไว้ดังต่อไปนี้

ใบรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award ประจำปี 2015
วรรณภพได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award ประจำปี 2015
วรรณภพมอบการเรียนรู้เพื่อชุมชน

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 • ผู้ถือหุ้นของเรามีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างมั่นคง พันธสัญญาของเราคือการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำผลตอบแทนนั้นกลับมาลงทุนในบริษัทเราอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายธุรกิจ รวมถึงจูงใจและรักษาคนของเราได้
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยและเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
 • จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทต้องสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
 • รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
 • ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
 • ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ
 • เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 • พนักงานของเราคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ดังนั้นเราจะยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานเราอย่างต่อเนื่อง เราให้คุณค่ากับความหลากหลายในองค์กร ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาทุกสัญชาติและทุกเชื้อชาติ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานของเรายึดมั่นคุณธรรมที่สูงสุดทั้งในงานและชีวิตส่วนตัว พนักงานของเราพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับองค์กรด้วยความเต็มใจ
 • กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินตั้งแต่ระดับฝ่าย ส่วนงาน จนถึงรายบุคคล การประเมินผลตามลักษณะงาน ซึ่งเป็นการประเมินผลงานทั้งในเชิงทักษะ และเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior) ในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และการประเมินตนเองทุกระดับ
 • ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน และผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกตามระเบียบสวัสดิการบริษัท การจัดรถรับส่งพนักงาน การให้ทุนการศึกษา และการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น
 • การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต
 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ลูกค้าของเรามีความต้องการคุณภาพและบริการที่สูงมาก และความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ลูกค้าของเราคือบริษัทระดับโลก ดังนั้นเราจึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทัดเทียมกับลูกค้าของเรา ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่แข่งขันสูงมาก ดังนั้นเราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและจริงใจกับลูกค้าของเราทุกระดับ เราคือทุกคำตอบของลูกค้า โดยการปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม
 • การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษโดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทุกรายการ
 • จัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
 • จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้า (ไม่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า)
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 • รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

 • ผู้ส่งมอบของเราคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ดังนั้นเราต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ส่งมอบในด้านคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบที่ตรงเวลา เราจะดำเนินธุรกิจต่อกันและกันอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม
 • เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อว่าจ้างทำของ และบริการที่เหมาะสม เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนทั่วไป มีการออกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมประมูลงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของและบริการอยู่เสมอ
 • ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
 • ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจา จะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
 • ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของ และบริการต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรสญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้ เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด
 • ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิดและ ไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทเสียภาพพจน์
 • จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่ช่วยให้คู่ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเป็นพันธกิจของเรา เราจะสนับสนุนให้พนักงานของเราเป็นพลเมืองที่มีจริยธรรมสูง เราจะตอบแทนสังคม โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา การช่วยเหลือชุมชน และการบรรเทาทุกข์จากสาธารณภัย โดยบริษัท กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และมีแผนจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน โดยคณะกรรมการอนุมัติให้จัดสรรเงินงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และตอบแทนชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท และชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

6. การปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมความรู้หรือข้อมูลด้านเทคนิค การออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิทธิต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิเฉพาะของบริษัท กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. การคอรัปชั่น

การคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการอย่างราบรื่นของบริษัทเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเห็นแก่ส่วนรวม ทำให้เสื่อมเสียศักด์ศรี และเกียรติยศของผู้อื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม บริษัท วรรณภพ จำกัด จึงห้ามการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าเวลาใดสถานที่ใด หรือในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

โดยสรุป การคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกง ซึ่งการคอรัปชั่นแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ โดยทั่วไปดังนี้ :

 • คอรัปชั่นแบบให้สินบน ประกอบด้วยการเสนอผลประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อที่จะเบี่ยงเบนการตัดสินใจต่อ (ใบอนุญาต กฏหมาย การจัดหา การตลาด สัญญา เป็นต้น)
 • คอรัปชั่นแบบรับสินบน ประกอบด้วยการยอมรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนจากการมีอำนาจเบี่ยงเบนการตัดสินใจ การคอรัปชั่นแบบรับสินบนนี้อาจหมายรวมถึง การที่ต้องกระทำ โดยไม่ได้สมัครใจ และรวมไปถึงการกระทำที่อาจเกิดจากการถูกข่มขู่ก็ได้

การคอรัปชั่นเกิดขึ้นโดยผ่านทางการกระทำในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินรางวัล คอมมิชชั่นของกำนัล หรือ เงินค่าตอบแทน การนำของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตน การยักยอกหรือติดสินบนต่อหน่วยราชการที่ให้บริการสาธารณะ เป็นต้น ในกรณีสุดท้าย เป็นตัวอย่างของการข่มขู่หรือถูกบังคับซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการคอรัปชั่น

การข่มขู่หรือถูกบังคับประกอบด้วยเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิ์ (สัญญาหรือใบอนุญาต) หรือ การแลกกับการได้รับสิ่งตอบแทน หรือบีบบังคับเรียกร้องเงินเป็นครั้งคราวหรือเป็นประจำ เพื่อแลกกับการมิให้ถูกทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานในหน่วยงานราชการมากกว่าปกติ หรือแม้กระทั่งการข่มขู่ทางด้านร่างกายต่อบุคคลหรือครอบครัว บางครั้งการคอรัปชั่นอาศัยการใช้ตัวกลางทางธุรกิจ เช่นที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อบังหน้าหรือปกปิด การกระทำดังกล่าวเพื่อเลี่ยงความผิดทางอาญา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯได้ตั้งมาตรการการทำงานภายในที่บังคับใช้สำหรับการดำเนินการที่มีตัวกลางทางการค้า

8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

 • บริษัทให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
 • บริษัทไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัท ไปใช้ในการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • บริษัทไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัท รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทในการนั้นๆ
 • บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรืองทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
 • พนักงงานทุกระดับของบริษัท สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัท ชื่อ หรือตราบริษัท ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
 • ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง การข่มขู่ หรือการบีบบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

9. สิทธิมนุษยชน

บริษัทระบุไว้ว่าการให้เกียรติบุคคลอื่น ถือเป็นหนึ่งในหลักจริยธรรมพื้นฐานของบริษัทด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเน้นเป็นพิเศษในกิจกรรมทุกอย่าง ด้วยความเคารพในการดำเนินงาน จิตวิญญาณ และสนธิสัญญาแห่งคำประกาศสิทธิมนุษยชนสากลปีค.ศ.1948 พนักงานถูกขอให้พิจารณาผลกระทบของการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขาต่อผู้อื่น โดยไม่ละเมิดความสุจริต หรือเกียรติภูมิของพวกเขา โดยผ่านการกระทำของหน่วยงาน ของบริษัทหรือพนักงานคนใดคนหนึ่ง

10. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัท ฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการค้าและแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
 • กำหนดระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการป้องกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการถูกชักจูง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อต้านการแข่งขันทางการค้า
 • ส่งเสริมลูกจ้างให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการแข่งขันที่เป็นธรรม
 • สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
 • ไม่นำประเด็นทางสังคม เช่น ความยากจน ไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า

11. จรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

 • ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย
 • ทำธุรกิจกับส่วนราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมเสมือนหนึ่งลูกค้าทั่วไป
 • ให้ความเชื่อมั่นที่ดีและความร่วมมือกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่ดีต่อสังคม
 • สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
 • ให้การสนับสนุนกับส่วนราชการด้านต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและต่อส่วนรวม

12. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 • ไม่สนับสนุนให้พนักงานทุจริตและคอรับชั่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
 • ไม่รับสินบนหรือสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงาน จากผู้รับเหมาหรือผู้ส่งมอบ
 • ไม่สนับสนุนบริษัทผู้รับเหมาหรือผู้ส่งมอบ ดำเนินการในเชิงคอรับชั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • บริษัทสนับสนุนการเลือกตั้งของรัฐบาล โดยให้พนักงานกลับภูมิลำเนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • ไม่สนับสนุนสมทบเงินทุนหรือสิ่งของเพื่อช่วยนักการเมืองทุกระดับ
 • ไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • ทางบริษัทมีการสนับสนุนและส่งเสริมผู้รับเหมาหรือผู้ส่งมอบ ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ทางบริษัทมีการสนับสนุนและส่งเสริมผู้รับเหมาหรือผู้ส่งมอบ ที่ตระหนักถึงการนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่นำกลับมาประยุกต์หรือใช้ใหม่ได้
 • บริษัทจะขอมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
 • บริษัทขอเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • บริษัทไม่สนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างที่ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริษัทจะมีการตรวจสอบที่มาของผู้รับเหมาหรือผู้ส่งมอบ ที่ได้ขออนุญาตจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด