รอสักครู่...

ข้าวคืออะไร?

  • ข้าวเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นอาหารของมนุษย์
  • ข้าวอุดมไปด้วยสารอาหารและมีวิตามินและแร่ธาตุมากมาย
  • เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นยอดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุด

ประเภทข้าว

ข้าวมีหลายประเภท โดยหากแบ่งตามความยาวเมล็ดจะแบ่งออกเป็นข้าวเมล็ดสั้น(short grain) ข้าวเมล็ดกลาง(medium grain) และ ข้าวเมล็ดยาว(long grain) ซึ่งข้าวที่ปลูกในประเทศไทยเป็นประเภทข้าวเมล็ดยาว คือมีความยาวเกิน 7 มม. โดยจำแนกตามประเภทของเนื้อในหรือองค์ประกอบทางเคมีในเมล็ดข้าวสารได้ออกเป็น อีก 2 ประเภทคือ ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว

ข้าวเมล็ดยาว

ข้าวเมล็ดยาว

Long and slender kernel 3-4 times longer than its width such as Basmatic Rice from India and Jasmine Rice from Thailand

ข้าวเมล็ดกลาง

ข้าวเมล็ดกลาง

Shorter and wider kernel 2-3 times longer than its width such as Calrose Rice from USA and Australian Rice.

ข้าวเมล็ดสั้น

ข้าวเมล็ดสั้น

Short Grain Rice - Short, plump, almost round kernal such as Arborio from Italy and Japanese Rice.

การผลิตข้าว

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะข้าวเป็นพืชเศรษกิจหลักที่สำคัญ ซึ่งสามารถปลูกได้เฉพาะบางพื้นที่ของโลกเท่านั้น

การปลูกข้าวในประเทศไทย

Worldwide rice production. (Photo by AndrewMT / CC BY)

การปลูกข้าวในประเทศไทย

การปลูกข้าวในไทยแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง

  1. ข้าวนาปี คือข้าวที่ปลูกในฤดูฝน ปลูกในฤดูการทำนาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นล่าสุดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะทำปีละครั้ง ข้าวจะออกดอกพร้อมกันในวันและเดือนที่ค่อนข้างตายตัว ใช้เวลาปลูกประมาณ 120 วัน
  2. ข้าวนาปรัง คือข้าวที่ปลูกนอกฤดูการทำนาปกติ ซึ่งแสงไม่มีผลกระทบต่อการออกดอกของข้าวมากนัก เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ในบางท้องที่จะเก็บเกี่ยวอย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือนเมษายน นิยมปลูกในท้องที่ที่มีการชลประทานดี เช่น ในภาคกลาง ทำปีละ 2-3 ครั้ง ใช้เวลาปลูกประมาณ 90 วัน

พันธุ์ข้าว

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยมีแหล่งเพาะปลูกสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เมล็ดเรียวยาว ขาวใสเป็นเงา และมีเนื้อสัมผัสนุ่มนวลและเหนียวกำลังดี

ข้าวขาว

ข้าวขาว

ข้าวขาวเป็นข้าวที่ได้จากการนำข้าวกล้องไปขัดแล้วเอารำออก นิยมปลูกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยอาศัยน้ำจากระบบชลประทาน จึงสามารถทำให้ปลูกข้าวได้ 2–3 ครั้งต่อปี ข้าวขาวเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเนื่องจากมีความนุ่มอร่อยเมื่อหุงสุกและราคาย่อมเยา

ข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง

ข้าวกล้องเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือผ่านการขัดสีแค่บางส่วน ทำให้ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการและใยอาหารกสูงกว่าข้าวชนิดอื่น

ข้าวเหนียว

ข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวจะมีลักษณะสีขาวขุ่น เมื่อผ่านการนึ่งให้ สุกเมล็ดจะใส มีความเหนียวจับตัวแน่น นิยมปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ข้าวเหนียวเป็นที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางในประเทศแถบเอเชีย นอกจากการบริโภคโดยตรง แล้วยังมีการนำข้าวเหนียวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสุราพื้นเมือง การผลิตแป้งข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยว