Please wait...

บริษัท วรรณภพ ทำบุญประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท วรรณภพ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2565 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี #ข้าววรรณภพ #ปัญญาตลาดแตก

2022-02-21 16:35:43